รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

1. รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557-2558

2. รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559-2560

3. รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560-2561

Download : รายชื่อผู้ประเมินทั้งหมด ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557-2561