แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) รูปแบบ AUN-QA ระดับหลักสูตร

กลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาา จัดทำแบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) รูปแบบ AUN-QA ระดับหลักสูตร และแบบฟอร์มการรายงานข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ระดับหลักสูตร โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงค์ https://bit.ly/3FygxEA