แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) รูปแบบ PBRU-QA ระดับหลักสูตร

กลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาา จัดทำแบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) รูปแบบ PBRU-QA ระดับหลักสูตร และแบบฟอร์มการรายงานข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ระดับหลักสูตร โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงค์ 

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) รูปแบบ PBRU-QA ระดับหลักสูตร

หมายเหตุ ต้องเข้าดูด้วย Email ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น