ข้อมูลพื้นฐานที่หลักสูตรใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2566

สำหรับเกณฑ์ IQA (สป.อว.)

https://drive.google.com/drive/folders/1qCct1yRYQlsuziH8qjCsOCFsRvAmuhJO?usp=sharing

สำหรับเกณฑ์ PBRUQA

https://drive.google.com/drive/folders/1qCD4QRCO5xhIwKqZsYN0ydt_5xuBH477?usp=sharing