รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2563 จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา รอบปีการศึกษา 2562 รอบ 12 เดือน (กรกฏาคม 2563 – มิถุนายน 2564)

Download : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2563