แบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้

 

แบบฟอร์มรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้
และแบบฟอร์มรายงานผลการทบทวนองค์ความรู้ที่จำเป็น (อร.1,อร.2)

Download : - แบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
                     - แบบฟอร์มรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ และแบบฟอร์มรายงานผลการทบทวนองค์ความรู้ที่จำเป็น (อร.1,อร.2)