ขอแสดงความยินดีบุคลากรกลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา ที่ได้รับทุนโครงการวิจัย R2R (Routine to Research) 

            บุคลากรกลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ได้รับทุนโครงการวิจัย R2R (Routine to Research) จำนวน 3 โครงการ จากแหล่งงบประมาณเงินรายได้และเงินกองทุนเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้แก่

            1. นายณัฐพล  อาบสีนาค ได้รับทุนโครงการวิจัย R2R (Routine to Research) ประจำปีงบประมาณ 2565 ชื่อโครงการ "ระบบปัญญานิเวศเพื่อเสริมสร้างมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืน : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี"

            2. นางสาวน้ำฝน  แสงอรุณ ได้รับทุนโครงการวิจัย R2R (Routine to Research) ประจำปีงบประมาณ 2566 ชื่อโครงการ "การประเมินผลและการติดตามผลการนำผลลัพธ์การเรียนรู้ 5 ด้านของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีไปปรับปรุงและ/หรือพัฒนาหลักสูตรใหม่"

            3. นางสาวชลธิพา  สุขดี ได้รับทุน (ร่วม) โครงการวิจัย R2R (Routine to Research) ประจำปีงบประมาณ 2566 ชื่อโครงการ "การพัฒนารูปแบบการประเมินผลกระทบทางสังคมสำหรับงานบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี"