ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567-2570” ครั้งที่ 1

           วันที่ 10 มกราคม 2566 บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกอบไปด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรจากคณะและหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567- 2570” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถประเมินตนเองได้ โดยจะได้รับความรู้ตั้งแต่การจัดทำโครงร่างองค์กร (Organization Profile) การปรับปรุงพัฒนากระบวนการและผลลัพธ์ โดยคำนึงถึงภาพโดยรวมขององค์กร ในการบริหารและดำเนินงานในเรื่องสำคัญ ซึงจัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) โดยทางกลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดีดำเนินการถ่ายทอดให้ผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาเข้ารับการสัมมนา ณ ห้องบรรณราช 2 ชั้น 6 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

#PBRU #QAPBRU

ภาพกิจกรรม