มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมภารกิจพิชิตใจ ให้สุขภาพดี ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย กลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาร่วมกับศูนย์กีฬาและนันทนาการ และกองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมภารกิจพิชิตใจ ให้สุขภาพดี ครั้งที่ 2 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมภารกิจพิชิตใจ ให้สุขภาพดี วัด BIA และทำข้อตกลง ในวันที่ 3 มกราคม 2567 ณ ห้องกีฬานันทนาการ ชั้น 1 อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อสำรวจข้อมูลสุขภาพของบุคลากร โดยการวัด BIA (Bioelectrical Impedance Analysis) ตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกาย เช่น มวลกล้ามเนื้อ มวลไขมัน น้ำหนัก เป็นต้น เพื่อให้บุคลากรทราบข้อมูลสุขภาพของตัวเองเพื่อทำกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาสุขภาพของตนเองให้ดีขึ้น

ขอขอบคุณภาพจากกลุ่มงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

#PBRU #QAPBRU #happypbru #HappyU #sdgs3pbru

ภาพกิจกรรม