รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2561  

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับมหาวิทยาลัย  ประจำปีการศึกษา  2561  ระหว่างวันที่  17-18  กันยายน  2562  ณ ห้องเอกศักดิ์บุตรลับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรียบร้อยแล้วนั้น โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่มาจากหน่วยงานภายนอกจำนวน  5  ท่าน  ได้แก่

     1. รองศาสตราจารย์ ดร.เทื้อน              ทองแก้ว                ประธานกรรมการ(ม.สวนดุสิต)

     2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร          ถาวรอธิวาสน์          รองประธานกรรมการ (มรภ.จัทรเกษม)

     3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา            ดุรงค์ฤทธิชัย           กรรมการ (มรภ.นครปฐม)

     4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี                 งามสมบัติ              กรรมการ (ข้าราชการบำนาญ)

     5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบล                  สมทรง                  กรรมการและเลขานุการ (ข้าราชการบำนาญ)

 

โดยมีผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้คะแนน 4.25 อยู่ในระดับดี
รายละเอียดแต่ละมาตรฐาน ดังนี้

 

องค์ประกอบ

ผลการประเมิน

แปลผล

มาตรฐานที่  1  ผลลัพธ์ผู้เรียน

4.31

ระดับดี

มาตรฐานที่  2  การวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม

3.41

ระดับพอใช้

มาตรฐานที่  3  การบริการวิชาการ

4.59

ระดับดีมาก

มาตรฐานที่  4  ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

4.93

ระดับดีมาก

มาตรฐานที่  5  การบริหารจัดการ

4.33

ระดับดี

ผลการประเมิน

4.25

ระดับดี


 

Download : รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2561