รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2562

            ตามที่มหาวิทยาลัยรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562  วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องเอกศักดิ์บุตรลับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรียบร้อยแล้วนั้น โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่มาจากหน่วยงานภายนอก จำนวน  5  ท่าน และผู้ช่วยเลขานุการ จำนวน 2 ท่าน  ได้แก่

      1. รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน                อิงคพัฒนากุล         ประธานกรรมการ

      2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา          ความคุ้นเคย            รองประธานกรรมการ (มรภ.วไลยอลงกรณ์)

      3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์     โปณะทอง              กรรมการ (ม.ศรีนครินทรวิโรฒ)

      4. รองศาสตราจารย์ ดร.โองการ            วณิชาชีวะ               กรรมการ (มรภ.พระนคร)

      5. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร                        ทองคำสุก               กรรมการและเลขานุการ (มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา)

      6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาพร         ยอดสันติ               ผู้ช่วยเลขานุการ

      7. นางสาวสุจิตรา                               ถึงโภค                   ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ได้คะแนน 4.25  อยู่ในระดับดี และปีการศึกษา 2562 ได้คะแนน 4.46 อยู่ในระดับดี มีรายละเอียด ดังนี้

องค์ประกอบ

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

ผลการประเมิน

แปลผล

ผลการประเมิน

แปลผล

มาตรฐานที่  1  ผลลัพธ์ผู้เรียน

4.31

ระดับดี

4.40

ระดับดี

มาตรฐานที่  2  การวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม

3.41

ระดับพอใช้

3.76

ระดับดี

มาตรฐานที่  3  การบริการวิชาการ

4.59

ระดับดีมาก

4.70

ระดับดีมาก

มาตรฐานที่  4  ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

4.93

ระดับดีมาก

4.96

ระดับดีมาก

มาตรฐานที่  5  การบริหารจัดการ

4.33

ระดับดี

4.67

ระดับดีมาก

ผลการประเมิน

4.25

ระดับดี

4.46

ระดับดี

 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2562

 

 

รายงานผลการสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562