รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2562 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน

มาตรฐาน

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

บรรลุเป้าหมาย

ผลคะแนน

ตัวตั้ง

ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)

P= บรรลุ

ตัวหาร

O= ไม่บรรลุ

มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรที่มีพัฒนาการดีขึ้น

60

%

20

57.14

O

3.57

35

1.2 ความสำเร็จของการพัฒนาศักยภาพบัณฑิต

3.51

คะแนน

40

5.00

P

5.00

8

1.3 สมรรถนะด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา

3.51

คะแนน

27.54

3.44

O

3.44

8

1.4 ระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านผลลัพธ์ผู้เรียน

4

ข้อ

1,2,3,4,5,6

6

P

5.00

1.5 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรีให้มีทักษะศตวรรษที่ 21

5

ข้อ

1,2,3,4,5,6

6

P

5.00

เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 1

4.40

 

ผลลัพธ์ด้านผลิตบัณฑิต

 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2562