รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2562 ด้านการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์

มาตรฐาน

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

บรรลุเป้าหมาย

ผลคะแนน

ตัวตั้ง

ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)

P= บรรลุ

ตัวหาร

O= ไม่บรรลุ

มาตรฐานที่ 2 การวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม

2.1 เงินสนับสนุนงานวิจัย หรือ      งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอก

3.51

คะแนน

10.30

3.43

O

3.43

3

2.2 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์

 12

%

64

17.30

P

4.32

370

2.3 ผลงานที่อยู่ระหว่างการคุ้มครองสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย

3.51

คะแนน

25.15

3.14

O

3.14

8

2.4 จำนวนการอ้างอิงบทความของอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยที่ในฐานข้อมูลของ TCI หรือ SCOPUS หรือฐานข้อมูลที่ กพอ. กำหนดต่อจำนวนอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย

3.51

คะแนน

23.23

2.90

O

2.90

3

2.5 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม

4

ข้อ

1,2,3,4,5,6

6

P

 5.00

เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 2

3.76

 

ผลลัพธ์ด้านการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม

 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2562