รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2562 ด้านการบริการวิชาการ

มาตรฐาน

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

บรรลุเป้าหมาย

ผลคะแนน

ตัวตั้ง

ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)

P= บรรลุ

ตัวหาร

O= ไม่บรรลุ

มาตรฐานที่ 3 การบริการวิชาการ

3.1 รายได้จากการบริการวิชาการ

3.51 คะแนน

31

3.82

P

3.82

8

3.2 จำนวนผลิตภัณฑ์หรือองค์ความรู้ที่มีส่วนร่วมกับชุมชน

3.51 คะแนน

45

5

P

5.00

9

3.3 จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นชุมชนต้นแบบ

3.51 คะแนน

8

21

P

5.00

38

3.4 การพัฒนาท้องถิ่น

6

ข้อ

1,2,3,4,5,6

6

P

5.00

เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 3

4.70

 

ผลลัพธ์ด้านการบริการวิชาการ

 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2562