รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2562 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

มาตรฐาน

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

บรรลุเป้าหมาย

ผลคะแนน

ตัวตั้ง

ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)

P= บรรลุ

ตัวหาร

O= ไม่บรรลุ

มาตรฐานที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

4.1 จำนวนแหล่งเรียนรู้หรือองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย

3.51

คะแนน

39

4.88

P

4.88

8

4.2 จำนวนชุมชนต้นแบบทางด้านศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย

3.51

คะแนน

1

33.33

P

5.00

3

4.3 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย

6

ข้อ

1,2,3,4,5,6,7

7

P

5.00

 เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 4

4.96

 

ผลลัพธ์ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2562