รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2562 ด้านการบริหารจัดการ

มาตรฐาน

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

บรรลุเป้าหมาย

ผลคะแนน

ตัวตั้ง

ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)

P= บรรลุ

ตัวหาร

O= ไม่บรรลุ

มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ

5.1 การบริหารของมหาวิทยาลัย

7

ข้อ

1,2,3,4,5,6,7

7

P

5.00

5.2 ผลการบริหารงานของคณะผู้บริหาร

3.51

 คะแนน

 

4.14

P

4.14

5.3 กระบวน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ

4

ข้อ

1,2,3,4,5

5

P

5.00

5.4 ผลการบริหารคณาจารย์

4

 คะแนน

รวม 5.4.1ถึง 5.4.3

3.85

O

3.85

5.5 การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล

4

ข้อ

1,2,3,4,5

5

P

5.00

5.6 การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

4

ข้อ

1,2,3,4,5,6

6

P

5.00

เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 5

4.67

 

ผลลัพธ์ด้านการบริหารจัดการ

 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2562