รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2562

            มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีจำนวนหลักสูตรที่เข้ารับการประเมิน ฯ 53 หลักสูตร จำแนกหลักสูตรที่ประเมินตามเกณฑ์ สกอ. 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ จำนวน 37 หลักสูตร ซึ่งมีหลักสูตรที่มีการประเมินต่อเนื่องจำนวน 34 หลักสูตร และมีหลักสูตรที่ประเมินใหม่จำนวน 3 หลักสูตร ประเมินตามเกณฑ์ สกอ.+AUN-QA จำนวน 15 หลักสูตร ประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA 11 Criteria จำนวน 1 หลักสูตร ดังมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วยงาน

จำนวนหลักสูตรที่ประเมิน

คณะครุศาสตร์

5

หลักสูตร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6

หลักสูตร

คณะวิทยาการจัดการ

5

หลักสูตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

5

หลักสูตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ

8

หลักสูตร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

17

หลักสูตร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

4

หลักสูตร

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

3

หลักสูตร

รวมทั้งหมด

53

หลักสูตร

ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ในครั้งนี้ มีผลการประเมิน ฯ และมีข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไขจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 ตามเกณฑ์ สกอ. 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ และ ตามเกณฑ์ AUN-QA ดังนี้

Download : รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2562