รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2563

ตามที่มหาวิทยาลัยรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563  วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 โดยผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting  เรียบร้อยแล้วนั้น โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่มาจากหน่วยงานภายนอก จำนวน  5  ท่าน และผู้ช่วยเลขานุการ จำนวน 2 ท่าน  ได้แก่

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล      ประธานคณะกรรมการ  

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา  ความคุ้นเคย รองประธานคณะกรรมการ (มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ)

3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์  ฉิมะสังคนันท์   กรรมการ (มรภ.นครปฐม)

4. รองศาสตราจารย์ ดร.โองการ  วณิชาชีวะ     กรรมการ (มรภ.พระนคร)

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์   กำมณี             กรรมการและเลขานุการ (มรภ.กาญจนบุรี)

6. อาจารย์ ดร.มธุรส  ปราบไพรี                    ผู้ช่วยเลขานุการ

7. นางจิรารัตน์  ก่อเกิด                               ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ได้คะแนน 4.25  อยู่ในระดับดี ปีการศึกษา 2562 ได้คะแนน 4.46 อยู่ในระดับดี และปีการศึกษา 2563 ได้คะแนน 4.63 อยู่ในระดับดีมาก ดังมีรายละเอียด ดังนี้

มาตรฐาน

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา2563

ผลการประเมิน

แปลผล

ผลการประเมิน

แปลผล

ผลการประเมิน

แปลผล

มาตรฐานที่  1  ผลลัพธ์ผู้เรียน

4.31

ระดับดี

4.40

ระดับดี

4.46

ระดับดี

มาตรฐานที่  2  การวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม

3.41

ระดับพอใช้

3.76

ระดับดี

4.35

ระดับดี

มาตรฐานที่  3  การบริการวิชาการ

4.59

ระดับดีมาก

4.70

ระดับดีมาก

4.72

ระดับดีมาก

มาตรฐานที่  4  ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

4.93

ระดับดีมาก

4.96

ระดับดีมาก

5.00

ระดับดีมาก

มาตรฐานที่  5  การบริหารจัดการ

4.33

ระดับดี

4.67

ระดับดีมาก

4.75

ระดับดีมาก

ผลการประเมิน

4.25

ระดับดี

4.46

ระดับดี

4.63

ระดับดีมาก

 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2563

 

รายงานการสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563

 

วีดีโอนำเสนอผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2563

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 วาระพิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563

 

Download : รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2563

Download : รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 วาระพิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563