รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2563

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2563

ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานอุดมศึกษา

องค์ประกอบคุณภาพ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ผลการประเมิน

I

P

O

รวม

มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน

 

5.00

4.12

4.47

ดี

มาตรฐานที่ 2 การวิจัย ฯ

5.00

4.00

4.41

4.44

ดี

มาตรฐานที่ 3 การบริการวิชาการ

 -

5.00

5.00

5.00

ดีมาก

มาตรฐานที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

 -

5.00

5.00

5.00

ดีมาก

มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ

4.17

5.00

4.41

4.65

ดีมาก

คะแนนเฉลี่ยทุกมาตรฐาน

4.59

4.86

4.50

4.64

ดีมาก

ผลการประเมิน

ดีมาก

ดีมาก

ดี

ดีมาก

 

 

 

ตารางผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

องค์ประกอบคุณภาพ

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

บรรลุเป้าหมาย

คะแนนการประเมิน

ตัวตั้ง

ผลลัพธ์

P= บรรลุ

ของคณะกรรมการ

ตัวหาร

(%หรือสัดส่วน)

O= ไม่บรรลุ

 

มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน

 

 

 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรที่มีพัฒนาการดีขึ้น

60

%

11

64.71

P

4.04

17

1.2 ความสำเร็จของการพัฒนาศักยภาพบัณฑิต

85

%

102

102.00

P

5.00

100

1.3 สมรรถนะด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา

3.75

คะแนน

2,030

3.33

O

3.33

610

1.4 ระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านผลลัพธ์ผู้เรียน

4

ข้อ

1,2,3,4,5,6

6

P

5.00

1.5 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี

5

ข้อ

1,2,3,4,5,6

6

P

5.00

เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 1

4.47

มาตรฐานที่ 2 ผลลัพธ์การวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม

 

 

2.1 เงินสนับสนุนงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมจากภายนอก

3.51

คะแนน

3,068,241

28,809.77

P

5.00

106.5

2.2 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์

 13

%

20

18.78

P

4.69

106.5

2.3 ผลงานที่อยู่ระหว่างการคุ้มครองสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของอาจารย์ประจำคณะ

3.51

คะแนน

3

2.82

P

3.52

106.5

2.4 จำนวนการอ้างอิงบทความของอาจารย์ประจำคณะในฐานข้อมูลของ TCI หรือ SCOPUS หรือฐานข้อมูลที่ กพอ.กำหนด ต่อจำนวนอาจารย์ประจำคณะ

3.51

คะแนน

35

0.33

P

5.00

106.5

2.5 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม

4

ข้อ

1,2,3,4

4

P

 4.00

เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 2

4.44

มาตรฐานที่ 3 ผลลัพธ์ด้านการบริการวิชาการ

 

 

3.1 รายได้จากการบริการวิชาการ

3.51

คะแนน

2,998,440.80

28,154.37

P

5.00

106.5

3.2  จำนวนผลิตภัณฑ์หรือองค์ความรู้ที่มีส่วนร่วมกับชุมชน

3.75

คะแนน 

4

100

P

5.00

4

3.3 การพัฒนาท้องถิ่น

4

ข้อ

1,2,3,4,5,6

6

P

5.00

เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 3

5.00

มาตรฐานที่ 4 ผลลัพธ์ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

 

 

4.1 จำนวนแหล่งเรียนรู้หรือองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย

3.75

คะแนน

10

9.39

P

5.00

106.5

4.2 ระบบและกลไกศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

5

ข้อ

1,2,3,4,5,6,7

7

P

5.00

 เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 4

5.00

มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ 

 

 

5.1 การบริหารของคณะ

5

ข้อ

1,2,3,4,5,6,7

7

P

5.00

5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร

5

ข้อ

1,2,3,4,5,6

6

P

5.00

5.3 ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดี

3.51

 คะแนน

 

4.41

P

4.41

5.4 ผลการบริหารอาจารย์

3.51

 คะแนน

รวม 5.4.1 ถึง 5.4.3

4.17

P

4.17

เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 5

4.65

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมาตรฐาน

4.64

 

จุดแข็ง ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและบริหารจัดการต่อไป

จุดแข็ง

  1. มีการบริการวิชาการสู่ชุมชนและมีการนำไปใช้ประโยชน์ที่หลากหลาย
  2. การบริหารคณะ ผู้บริหารได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ในการทำงาน ทำให้เกิดความเข้มแข็งในการบริหาร และการดำเนินงานของคณะ

ข้อเสนอแนะ

  1. คณะควรมีการจัดทำหลักสูตร upskill/reskill เพื่อเป็นการพัฒนาศิษย์เก่า
  2. ควรมีการสร้างเครือข่าย ส่งเสริม หรือ จัดกิจกรรม สร้างแรงจูงใจในการเป็นผู้ประกอบการ
  3. ควรมีการนำผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือ นวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์ให้เกิดความยั่งยืน โดยเน้นการประเมินเชิงคุณภาพ
  4. ควรส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์นำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มาจดการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
  5. ควรมีการนำแนวปฏิบัติที่ดีไปเผยแพร่สู่หน่วยงานภายนอก หรือมีการอ้างอิงจากหน่วยงานภายนอกที่นำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

 

ทั้งนี้ โดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา  ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563
ระดับคณะและหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ

Download : รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับคณะและหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ