รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2563 

 

ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานอุดมศึกษา

มาตรฐาน

คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ผลการประเมิน

I

P

O

รวม

มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน

 -

4.50

3.91

4.15

ดี

มาตรฐานที่ 2 การวิจัย ฯ

0.37

5.00

3.27

3.04

พอใช้

มาตรฐานที่ 3 การบริการวิชาการ

 -

4.00

5.00

4.67

ดีมาก

มาตรฐานที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

 -

5.00

5.00

5.00

ดีมาก

มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ

4.2

5.00

4.25

4.61

ดีมาก

คะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ

2.28

4.71

4.08

4.12

ดี

ผลการประเมิน

ต้องปรับปรุง

ดีมาก

ดี

ดี

 

 

ตารางผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

องค์ประกอบคุณภาพ

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

บรรลุเป้าหมาย

คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ

ตัวตั้ง

ผลลัพธ์

P= บรรลุ

ตัวหาร

(%หรือสัดส่วน)

O= ไม่บรรลุ

 

มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน

 

 

 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรที่มีพัฒนาการดีขึ้น

60

%

4

100.00

P

5.00

4

1.2 ความสำเร็จของการพัฒนาศักยภาพบัณฑิต

70

%

60

66.67

O

3.33

90

1.3 สมรรถนะด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา

3.51

 คะแนน

248

3.40

O

3.40

73

1.4 ระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านผลลัพธ์ผู้เรียน

4

ข้อ

1,2,3,4,5,6

6

P

5.00

1.5 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี

5

ข้อ

1,2,3,4,5

5

P

4.00

เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 1

4.15

มาตรฐานที่ 2 ผลลัพธ์การวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม

 

2.1 เงินสนับสนุนงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมจากภายนอก

3.51

คะแนน

124,164

  4,434.42

O

0.37

28

2.2 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์

 12

%

7

25.00

P

5.00

28

2.3 ผลงานที่อยู่ระหว่างการคุ้มครองสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของอาจารย์ประจำคณะ

3.51

คะแนน

1

3.57

P

4.46

28

2.4 จำนวนการอ้างอิงบทความของอาจารย์ประจำคณะในฐานข้อมูลของ TCI หรือ SCOPUS หรือฐานข้อมูลที่ กพอ.กำหนดต่อจำนวนอาจารย์ประจำคณะ

3.51

คะแนน

5

0.18

O

0.36

28

2.5 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม

4

ข้อ

1,2,3,4,5,6

6

P

 5.00

เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 2

3.04

มาตรฐานที่ 3 ผลลัพธ์ด้านการบริการวิชาการ

 

3.1 รายได้จากการบริการวิชาการ

3.51

คะแนน 

748,705

  26,739.46

P

5.00

28

3.2  จำนวนผลิตภัณฑ์หรือองค์ความรู้ที่มีส่วนร่วมกับชุมชน

3.51

คะแนน 

3

150.00

P

5.00

2

3.3 การพัฒนาท้องถิ่น

4

ข้อ

1,2,3,4

4

P

4.00

เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 3

4.67

มาตรฐานที่ 4 ผลลัพธ์ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

 

4.1 จำนวนแหล่งเรียนรู้หรือองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย

3.51

คะแนน

7

25.00

P

5.00

28

4.2 ระบบและกลไกศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

5

ข้อ

1,2,3,4,5,6

6

P

5.00

 เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 4

5.00

มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ

 

5.1 การบริหารของคณะ

5

ข้อ

1,2,3,4,5,6,7

7

P

5.00

5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร

5

ข้อ

1,2,3,4,5,6

6

P

5.00

5.3 ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดี

3.51

 คะแนน

 

4.25

P

4.25

5.4 ผลการบริหารคณาจารย์

3.51

 คะแนน

รวม 5.4.1ถึง 5.4.3

4.2

P

4.20

เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 5

4.61

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมาตรฐาน

4.12

 

จุดแข็ง ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและบริหารจัดการต่อไป

      จุดแข็ง

  1. คณะมีชื่อเสียงในการผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจนได้รับการยอมรับจากภาครัฐและเอกชน
  2. คณะมีศักยภาพการบริการวิชาการในหลักสูตรที่เปิดสอน ทำให้คณะได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภายนอกจากการบริการ จนคณะมีรายได้จากการบริการวิชาการมากถึง 26,46 บาทต่อคน
  3. คณะมีกลไกกำกับหลักสูตร ส่งผลให้หลักสูตรมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นทุกหลักสูตร
  4. คณะมีผลงานทางวิชาการของอาจารย์จำนวนมาก

      ข้อเสนอแนะ

  1. คณะควรสร้างพันธมิตร และมีการดำเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการติดตามความสำเร็จในการดำเนินการด้านการจัดการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับนักศึกษาและผู้รับบริการตามพันธกิจ
  2. คณะควรมีการทบทวนกลยุทธ์ และกำหนดวัตถุประสงค์ของแผนที่สอดคล้องกับโอกาส และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ รวมทั้งถ่ายทอดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดไปยังบุคลากรทุกกลุ่ม โดยมีการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
  3. คณะควรส่งเสริมสนับสนุนให้ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการดำเนินการพัฒนาคณะให้มากขึ้น

 

ทั้งนี้ โดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา  ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563
ระดับคณะและหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ

Download : รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับคณะและหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ