รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2563 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2563 

ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานอุดมศึกษา

องค์ประกอบคุณภาพ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ผลการประเมิน

I

P

O

รวม

มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน

 -

4.50

2.49

3.29

พอใช้

มาตรฐานที่ 2 การวิจัย ฯ

5.00

4.00

2.25

3.15

พอใช้

มาตรฐานที่ 3 การบริการวิชาการ

 -

5.00

5.00

5.00

ดีมาก

มาตรฐานที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

 -

4.00

5.00

4.00

ดี

มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ

3.86

5.00

3.87

4.43

ดี

คะแนนเฉลี่ยทุกมาตรฐาน

4.43

4.57

3.31

3.89

ดี

ผลการประเมิน

ดี

ดีมาก

พอใช้

ดี

 

 

ตารางผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

มาตรฐาน

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

บรรลุเป้าหมาย

คะแนนการประเมิน

ของคณะกรรมการ

 

ตัวตั้ง

ผลลัพธ์

P= บรรลุ

ตัวหาร

(%หรือสัดส่วน)

O= ไม่บรรลุ

มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน

 

 

 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรที่มีพัฒนาการดีขึ้น

60

%

2

40.00

P

2.50

5

1.2 ความสำเร็จของการพัฒนาศักยภาพบัณฑิต

85

%

18

21.43

O

1.07

84

1.3 สมรรถนะด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา

3.75

คะแนน

307

3.89

P

3.89

79

1.4 ระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านผลลัพธ์ผู้เรียน

4

ข้อ

1,2,3,4,5,6

6

P

5.00

1.5 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี

5

ข้อ

1,2,3,4,5

5

P

4.00

เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 1

3.29

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม

 

 

2.1 เงินสนับสนุนงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมจากภายนอก

3.51

คะแนน

3,255,108

135,629.50

P

5.00

24

2.2 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์

 13

%

5

20.83

P

5.00

24

2.3 ผลงานที่อยู่ระหว่างการคุ้มครองสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของอาจารย์ประจำคณะ

3.51

คะแนน

0

0.00

O

0.00

24

2.4 จำนวนการอ้างอิงบทความของอาจารย์ประจำคณะในฐานข้อมูลของ TCI หรือ SCOPUS หรือฐานข้อมูลที่ กพอ.กำหนด ต่อจำนวนอาจารย์ประจำคณะ

3.51

คะแนน

21

0.88

O

1.75

24

2.5 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม

4

ข้อ

1,2,3,4

4

P

 4.00

เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 2

3.15

มาตรฐานที่ 3 การบริการวิชาการ

 

 

 

3.1 รายได้จากการบริการวิชาการ

3.51

คะแนน

1,180,640

  49,193.33

P

5.00

24

3.2  จำนวนผลิตภัณฑ์หรือองค์ความรู้ที่มีส่วนร่วมกับชุมชน

3.75

คะแนน

23

383.33

P

5.00

6

3.3 การพัฒนาท้องถิ่น

4

ข้อ

1,2,3,4,5,6

6

P

5.00

เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 3

5.00

มาตรฐานที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

 

 

 

4.1 จำนวนแหล่งเรียนรู้หรือองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย

3.75

คะแนน

2

8.33

P

5.00

24

4.2 ระบบและกลไกศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

5

ข้อ

1,2,3,4,5,6

6

P

4.00

 เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 4

4.50

มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ

 

 

 

 

 

 

5.1 การบริหารของคณะ

5

ข้อ

1,2,3,4,5,6,7

7

P

5.00

5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร

5

ข้อ

1,2,3,4,5,6

6

P

5.00

5.3 ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดี

3.51

คะแนน

 

3.87

P

3.87

5.4 ผลการบริหารคณาจารย์

3.51

คะแนน

รวม 5.4.1ถึง 5.4.3

3.86

P

3.86

เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 5

4.43

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมาตรฐาน

3.89

 

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและบริหารจัดการต่อไป

        จุดแข็ง

  1. คณะสามารถจัดหารายได้จากกิจกรรมและโครงการบริการวิชาการที่หลากหลาย
  2. บุคลากรของคณะมีศักยภาพในการพัฒนางานวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกได้ในจำนวนที่สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

ข้อเสนอแนะ

  1. ควรมีการเปรียบเทียบการวิเคราะห์ข้อมูลค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิตอย่างน้อย 2 ปี รวมทั้งเปรียบเทียบกับหลักสูตรที่คล้ายคลึงกันกับสถาบันอื่น
  2. คณะควรมีการถอดองค์ความรู้เกษตรวิถีไทย โดยจำแนกตามหมวดหมู่ ตามรายหลักสูตร รวมทั้งเผยแพร่ในรูปสื่อสังคมออนไลน์
  3. ควรมีการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นบนพื้นฐานองค์ความรู้ของหลักสูตรที่ทันสมัย หรือจากการบริการวิชาการ เพื่อตอบสนองความต้องการพัฒนาอาชีพของศิษย์เก่า
  4. ควรมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อให้มีแนวปฏิบัติที่ดีที่เหมาะสม และสามารถนำไปเผยแพร่ ใช้ประโยชน์ได้ในด้านพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร

 

ทั้งนี้ โดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา  ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563
ระดับคณะและหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ

Download : รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับคณะและหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ