รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 วาระพิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ปีการศึกษา 2563

 

วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 วาระพิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ปีการศึกษา 2563

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 วาระพิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ปีการศึกษา 2563

 

Download : วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 วาระพิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ปีการศึกษา 2563

Download : รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 วาระพิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ปีการศึกษา 2563