กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 10-18 พฤศจิกายน 2563

มีรายละเอียด ดังนี้

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำปีการศึกษา 2562