ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง  เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เน้นรูปแบบการประเมินออนไลน์ Teleconference มหาวิทยาลัยจึงเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตร คณะ/สำนัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย ดังนี้

 

ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ 

เอกสารเพิ่มเติมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562