แบบฟอร์มติดตามข้อมูลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ระดับคณะ

           เพื่อติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 ของหน่วยงานของท่าน ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2562-30 เมษายน 2563 โดยมีแบบฟอร์มจำนวน 2 รายการ ได้แก่

1. แบบติดตามข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set และผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2562 ระดับคณะ

2. แบบรายงานผลวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และมหาวิทยาลัย  ปีการศึกษา 2562

Download : 1. แบบติดตามข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set และผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2562 ระดับคณะ

                    2. แบบรายงานผลวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และมหาวิทยาลัย  ปีการศึกษา 2562