การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตร
จำแนกตามประเภทของการประเมินฯ


ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 3/2563 วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 ดังนี้

คณะ

หลักสูตร/สาขาวิชาที่ประเมินคุณภาพ ตาม ระบบTQR

หลักสูตร/สาขาวิชาที่ประเมินคุณภาพตามเกณฑ์
IQA และเตรียมความพร้อมนำร่อง ระบบ AUN-QA Criterion1-5

หลักสูตร/สาขาวิชาที่ประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ IQA

คณะครุศาสตร์

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 -

1. สาขาวิชาพลศึกษา

2. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

3. สาขาวิชา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

4. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ป.โท)

คณะพยาบาลศาสตร์

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

1. สาขาวิชาสังคมศึกษา

2. สาขาวิชาภาษาไทย

1. สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ

2. สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

4. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

5. สาขาวิชาดนตรีศึกษา

6. สาขาวิชานาฎศิลปศึกษา

7. สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

8. สาขาวิชาศิลปศึกษา

9. สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา (ป.โท)

1. สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

2. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

3. สาขาวิชาภาษาจีน

4. สาขาวิชานิติศาสตร์

5. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

6. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ป.โท)

 

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์

2. สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ

3. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (ป.โท)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาเคมี

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์

1. สาขาวิชาชีววิทยา

2. สาขาวิชาคณิตศาสตร์

3. สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร

4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

1. สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

2. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

3. สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

2. สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

3. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ป.โท)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์

1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (ค.บ.)

2. สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาสัตวศาสตร์

สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

1. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (วท.บ.)

2. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ค.บ.)

3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

รวม (53 หลักสูตร)

9 หลักสูตร

17 หลักสูตร

27 หลักสูตร