คำชี้แจงและคำอธิบายเพิ่มเติมเพื่อการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา 2562 ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)

ดาวน์โหลดเอกสาร : คำชี้แจงและคำอธิบายเพิ่มเติม