มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดกิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วย

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล            ประธานคณะกรรมการ  

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา  ความคุ้นเคย       รองประธานคณะกรรมการ (มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ)

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์  โปณะทอง    กรรมการ (ม.ศรีนครินทรวิโรฒ)

4. รองศาสตราจารย์ ดร.โองการ  วณิชาชีวะ            กรรมการ (มรภ.พระนคร)

5. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร  ทองคำสุก                        กรรมการและเลขานุการ (มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา)

              ในการประเมินในครั้งนี้เป็นการประเมินตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2561-2565 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 ซึ่งมหาวิทยาลัยกำหนดตัวบ่งชี้ ตามมาตรฐานอุดมศึกษา 5 ด้านของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีการแบ่งคณะกรรมการประเมินในแต่ละมาตรฐาน เพื่อให้เห็นถึงการดำเนินการตามมาตรฐาน ซึ่งดูจากเอกสาร ผลงานของอาจารย์และนักศึกษาที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกภาคส่วน ที่มุ่งมั่นการบริหารจัดการและดำเนินกิจกรรมตามภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจนได้รับการยอมรับจากองค์กรระดับสากล และทำให้เกิดความเข้มแข็งในการสร้างความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องในรูปแบบต่างๆ 

              ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้รับผลการประเมิน 4.46 คะแนน อยู่ในระดับดี