กิจกรรมการบรรยายออนไลน์ เรื่อง “การปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ Outcome Based Education (OBE)” ระยะที่ 1

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดกิจกรรมการบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Google Meet เรื่อง “การปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ Outcome Based Education (OBE)” ระยะที่ 1 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี  คอนจอหอ รองอธิการบดี เป็นประธานในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวคิดของการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome Based Education) 

โดยในการอบรมเชิงปฏิบัติในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบTCAS ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และเชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา มาเป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้

การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้ง มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่

  1. ผู้บริหาร
  2. ประธานหลักสูตร
  3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  4. เจ้าหน้าที่หลักสูตร/เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา และบุคลากรที่สนใจ

วีดีโอการบรรยายในครั้งนี้