กิจกรรมมอบรางวัลคุณภาพการศึกษา (Quality Award) ประจำปีการศึกษา 2562

               งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดกิจกรรมรางวัลคุณภาพการศึกษา (Quality Award) ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อสร้างแรงจูงใจ สร้างขวัญ กำลังใจ และยกย่องหน่วยงานที่มีผลสำเร็จจากการดำเนินงานจากการประกันคุณภาพการศึกษา และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่หน่วยงานอื่น โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมอบโล่รางวัลให้กับหน่วยงานต่างๆ และหลักสูตรต่างๆที่ได้รับรางวัลในงานราชภัฏ “ราชภัฏสดุดี 14 กุมภา” ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ภาพจากงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี