กิจกรรมการบรรยายออนไลน์ เรื่อง “การปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ Outcome Based Education (OBE)” ระยะที่ 2

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดกิจกรรมการบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom  เรื่อง “การปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ Outcome Based Education (OBE)” ระยะที่ 2 กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวคิดของการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome Based Education) 

โดยในการอบรมเชิงปฏิบัติในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบTCAS ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และเชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา มาเป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้

การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้ง มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่

  1. ผู้บริหาร
  2. ประธานหลักสูตร
  3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  4. เจ้าหน้าที่หลักสูตร/เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา และบุคลากรที่สนใจ

กิจกรรมในวันนี้ มีลำดับกิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1. การทบทวนองค์ความรู้แนวทางการของ Outcome based Education (OBE) โดย อาจารย์ ดร.พีระพงศ์  ตริยเจริญ

 

กิจกรรมที่ 2. ตัวแทนหลักสูตร/สาขาวิชานำเสนอวิธีการระบุความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ (Identifying Stakeholders’ Needs to frame Program Learning Outcomes) ของหลักสูตร ได้แก่ 

                    2.1 หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา  โดย ผศ.ดร.อภิชาติ  เลนะนัทน์

                    2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์  โดย อาจารย์ ดร.อัจฉริยะ  พวงเพ็ชร

                    2.3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  โดย  ผศ.ดร.วนิดา  ดุรงค์ฤทธิชัย และอ.จิตรลดา  พงศธราริก

                    และดำเนินการวิพากษ์โดย อาจารย์ ดร.พีระพงศ์  ตริยเจริญ

 

กิจกรรมที่ 3. ตัวแทนหลักสูตร/สาขาวิชานำเสนอการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Writing Programme Learning Outcomes) ของหลักสูตร ได้แก่

                    3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  โดย อาจารย์ชลิดา  ช้างแก้ว

                    3.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ โดย อาจารย์วัชระ  เย็นเปรม

                   และดำเนินการวิพากษ์โดย อาจารย์ ดร.พีระพงศ์  ตริยเจริญ

 

กิจกรรมที่ 4. ตัวแทนหลักสูตร/สาขาวิชานำเสนอความเชื่อมโยงระหว่าง PLOs กับเนื้อหาสาระกิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล ของหลักสูตร ได้แก่

                    4.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  โดย อาจารย์ ดร.พีรศุษย์  บุญมาธรรม

                    4.2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  โดย อาจารย์กุลวดี  เข่งวา

                    4.3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  โดย  ผศ.ดร.วนิดา  ดุรงค์ฤทธิชัย และอ.จิตรลดา  พงศธราริก

                   และดำเนินการวิพากษ์โดย อาจารย์ ดร.พีระพงศ์  ตริยเจริญ