กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “AUN-QA Overview & AUN-QA Implementation and Gap Analysis” ระยะที่ 1 เรื่องการบรรยายเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0

            วันที่ 29 เมษายน 2564 งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร AUN-QA Overview & AUN-QA Implementation and Gap Analysis ระยะที่ 1 เรื่องการบรรยายเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี  คอนจอหอ รองอธิการบดี เป็นประธานในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมมีความเข้าใจกรอบแนวคิดและสาระของเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 ไปพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตร สามารถวิเคราะห์หาประเด็นที่ควรนำไปพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตรโดยใช้แนวคิดจากเกณฑ์ AUN QA เพื่อจัดทำแผนพัฒนา/บริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างสอดคล้อง และมีแนวทางในการประเมินตนเองและเขียนรายงานการประเมินตนเอง ได้อย่างสอดคล้องกับสาระของเกณฑ์ AUN-QA

โดยในการอบรมเชิงปฏิบัติในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และเชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา มาเป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้

 

การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีกิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่

ระยะที่ 1 การบรรยายเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 จัดในวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 17.00 น.

ระยะที่ 2 สัมมนาการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 จัดในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 17.00 น.

 โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้แบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom

 

การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่

  1. ผู้บริหาร
  2. ประธานหลักสูตร
  3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  4. เจ้าหน้าที่หลักสูตร/เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา และบุคลากรที่สนใจ

 

วีดีโอการบรรยายระยะที่ 1 การบรรยายเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 

(ช่วงเช้า) การอบรมเชิงปฏิบัติการ"AUN-QA Overview & AUN-QA Implementation and Gap Analysis" ระยะที่ 1

 

(ช่วงบ่าย) การอบรมเชิงปฏิบัติการ"AUN-QA Overview & AUN-QA Implementation and Gap Analysis" ระยะที่ 1