วีดีโอกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ เพื่อแสวงหาแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) และนำไปสู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระยะที่ 1

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ เพื่อแสวงหาแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) และนำไปสู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระยะที่ 1 ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี คอนจอหอกล่าวเปิดกิจกรรม โดยมีวิทยากรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.เทื้อน ทองแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยกิจกรรมนี้จัดในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)