รายชื่อผลงานและเจ้าของผลงานที่ได้เข้าร่วมโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี(Good Practices) สู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) สู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2564 นำเสนอผลงานรูปแบบออนไลน์ เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง มาจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษรและนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง นอกจากนั้นเป็นการสนับสนุนและผลักดันให้ทุกหน่วยงานมีการขับเคลื่อนกระบวนการและแนวทางการดำเนินงานให้เกิดการพัฒนาต่อยอดยิ่งขึ้น รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรที่พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง 

โดยมีรายชื่อผลงานและเจ้าของผลงานที่ได้ประกวดแนวปฏิบัติที่ดีในครั้งนี้ ดังนี้

ที่

ชื่อผลงาน

ประเภทผลงาน

ชื่อเจ้าของผลงาน

1.

การบูรณาการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning: PBL)

ด้านการเรียนการสอน

อ.ดร.มธุรส ปราบไพรี

2.

การเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก.คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้านการเรียนการสอน

อ.ดร.สุกุมา อ่วมเจริญ

3.

การบริหารความเสี่ยงการฝึกปฏิบัติวิชาปฏิบัติการบริหารทางการพยาบาลในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ด้านการเรียนการสอน

ผศ.ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร

4.

การจัดการเรียนการสอนด้วยสถานการณ์จำลองทางการพยาบาลของคณะ พยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ด้านการเรียนการสอน

อ.จิตรรดา พงศธราธิก

5.

การปรับปรุงระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาสังคมศึกษาเพื่อสร้างความพร้อม และพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา

ด้านการเรียนการสอน

อ.รุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ์

6.

การพัฒนาครูผ่านการโค้ช (Coaching) และกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

ด้านการเรียนการสอน

อ.ดร.สุกัญญรัตน์ คงงาม

รศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง

อ.ยุพิน โกณฑา

ผศ.ดร.ณัฐกานต์ ภาพพรต

อ.ดร.ดำรงค์ ตุ้มทอง

และ ผศ.ดร.ปัญญา ทองนิล

คณะครุศาสตร์

7.

ระบบฐานข้อมูลข้อสอบคุณภาพเพื่อพัฒนาผลการสอบใบประกอบวิชาชีพ

ด้านการเรียนการสอน

นางสาวบราลี เอิบอิ่ม

8.

การพัฒนาผลงานวิจัยจากกระบวนการเรียนการสอน

ด้านงานวิจัย/งานสร้างสรรค์

ผศ.ดร.วีระชัย  คอนจอหอ
อ.ดร.ปราโมทย์ ตงฉิน
อ.เกรียงไกร จริยะปัญญา

และ อ.จ.ส.อ.หญิงจุฑาภรณ์  ชาตินฤมาณ

9.

การบูรณาการงานวิจัยแก้ปัญหาเชิงพื้นที่เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศของสถาบันเกลือทะเลไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ด้านงานวิจัย/งานสร้างสรรค์

อ.ดร.จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์ และ อ.ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

10.

การจัดการความรู้ด้านงานวิจัยเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในโรงงานอุตสาหกรรมธุรกิจ แปรรูปอาหารส่งออกแช่เยือกแข็งของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้านงานวิจัย/งานสร้างสรรค์

อ.ดร.สราวุธ แผลงศร

11.

Cool To Touch (Bio-Foam Cup)

ด้านงานวิจัย/งานสร้างสรรค์

นายสุรเชษฐ์  ตุ้มมี

12.

ผลลัพธ์นวัตกรรมจากการบริการวิชาการสู่สังคม มุ่งเป้าการจัดองค์การแห่งการเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2563

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

อาจารย์เยาวภา  อินทเส

13.

กระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

นางสาวศศิวิมล กาหลง

14.

การพัฒนารูปแบบการบริการช่วยเหลือผู้ใช้บริการของสำนักวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

นายทวี นวมนิ่ม

15.

การบริการวิชาการยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยการสร้างอาชีพเสริมให้กับประชาชนในเขตชุมชนโค้งตาบาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

นายณัฏฐนันท์ ศูนย์จันดา

16.

มหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์การแสดงนานาชาติ

ด้านศิลปวัฒนธรรม

นางสาวพิชชานันท์  กรีดกราย

17.

การพัฒนาคู่มือการสอบสวนวินัยในระบบออนไลน์ตามหลักธรรมาภิบาล

ด้านการบริหารจัดการ

นางสาวอรทัย  ชูเจริญ

และนางภควัน  จันทนเสวี

18.

การบริหารจัดการงานพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านการบริหารจัดการ

นายวรวิทย์ เอกพัชราพันธ์

19.

วิศวกรสังคมPBRU

ด้านกิจการนักศึกษา

นายกิตติภพ   รักษาราษฎร์

20.

การพัฒนาบุคลากรสำนักวิทยบริการฯเพื่อการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์เชิงรุก

ด้านการบริหารจัดการ

นางสาวธนพร ถมเสาร

21.

การพัฒนากระบวนการผลิตสื่อการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ในยุควิถีใหม่ (New Normal) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ด้านการบริหารจัดการ

นางสาวแขนภา ทองตัน

22.

การพัฒนาแนวทางบริหารจัดการทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนภายใน เพื่อแก้ไขปัญหาการค้างทุนวิจัย และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทุนฯ

ด้านการบริหารจัดการ

นางสาวกมลดา เรืองอร่าม

23.

การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ด้านการบริหารจัดการ

นางปริศนา พันธ์งาม

24.

การบริหารงานหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา

ด้านการบริหารจัดการ

นางศิริวรรณ ปราชญ์ประยูร

25.

แนวปฏิบัติสำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณกิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในรูปแบบการประเมินคุณภาพการศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระดับหลักสูตร

ด้านการบริหารจัดการ

นางสาวชรินรัตน์  บุญมาก

 

26.

แนวทางการจัดการความรู้เรื่องสำนักงานสีเขียวของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ด้านการบริหารจัดการ

นางสาวสวรินทร์ ยั่งยืนรัตน์