มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดกิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563

             เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563 ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม และมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต ตัวแทนศิษย์เก่า และตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วย

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล      ประธานคณะกรรมการ  

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา  ความคุ้นเคย รองประธานคณะกรรมการ (มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ)

3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์  ฉิมะสังคนันท์   กรรมการ (มรภ.นครปฐม)

4. รองศาสตราจารย์ ดร.โองการ  วณิชาชีวะ     กรรมการ (มรภ.พระนคร)

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์   กำมณี             กรรมการและเลขานุการ (มรภ.กาญจนบุรี)

6. อาจารย์ ดร.มธุรส  ปราบไพรี                    ผู้ช่วยเลขานุการ

7. นางจิรารัตน์  ก่อเกิด                               ผู้ช่วยเลขานุการ

 

              ในการประเมินในครั้งนี้เป็นการประเมินตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2561-2565 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 ซึ่งมหาวิทยาลัยกำหนดตัวบ่งชี้ ตามมาตรฐานอุดมศึกษา 5 ด้านของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีการแบ่งคณะกรรมการประเมินในแต่ละมาตรฐาน เพื่อให้เห็นถึงการดำเนินการตามมาตรฐาน ซึ่งดูจากเอกสาร ผลงานของอาจารย์และนักศึกษาที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกภาคส่วน ที่มุ่งมั่นการบริหารจัดการและดำเนินกิจกรรมตามภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจนได้รับการยอมรับจากองค์กรระดับสากล และทำให้เกิดความเข้มแข็งในการสร้างความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องในรูปแบบต่างๆ 

              ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้รับผลการประเมิน 4.63 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก

 

วีดีโอนำเสนอผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2563

 

ภาพการประเมิน ฯ ออนไลน์