มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้าร่วมเป็นสมาชิก และเข้าร่วมการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) ครั้งที่ 1 /2565

              วันที่ 29 เมษายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย อาจารย์ ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.จุติพร  อินทะนิน และบุคลากรกลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) ครั้งที่ 1 /2565 โดยมหาวิทยาลัยได้นำเสนอผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้ระหว่างสถาบัน และเพื่อสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภาคส่วนการศึกษาโดยเป็นต้นแบบให้กับภาคส่วนอื่นๆ ในสังคมไทย

              ปัจจบันเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) มีมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกเครือข่าย จำนวน 40 สถาบัน ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย เป็นลำดับที่ 39