การประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน Sustainable Community Development University Rankings (SCD) เพื่อติดตามการเก็บรวบรวมข้อมูล SCD ปีการศึกษา 2564 (2022)

           วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 กลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา จัดกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน Sustainable Community Development University Rankings (SCD) เพื่อติดตามการเก็บรวบรวมข้อมูล SCD ปีการศึกษา 2564 (2022) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ โดยมี คณะกรรมการมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน(SCD) ประจำปี 2565 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 ณัทกวี อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ฯ และห้องประชุมออนไลน์