กิจกรรม "Knowledge Sharing : การบริหารหลักสูตรสู่การประเมิน AUN-QA"

            วันที่ 7 มิถุนายน 2565 กลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี จัดกิจกรรม "Knowledge Sharing : การบริหารหลักสูตรสู่การประเมิน AUN-QA" โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจและวิธีการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ได้อย่างสอดคล้องเกณฑ์ AUN-QA และได้ร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาการบริหารหลักสูตรสู่การประเมิน AUN-QA
            โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นิมิต เหม่งเวหา อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งเป็นผู้ประเมิน AUN-QA ระดับอาเซียน มาเป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้ โดยมีวิทยากรผู้ช่วย ได้แก่ อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และอาจารย์ ดร.จุติพร อินทะนิน รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
             การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้ง มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
            1. ผู้บริหาร (อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี)
            2. ประธานหลักสูตร
            3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร
            4. อาจารย์ผู้สอน
            5. เจ้าหน้าที่หลักสูตร/เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา และบุคลากรที่สนใจ
           
            ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน
            #QAPBRU
 
ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม