โครงการสัมมนา “การพัฒนารูปแบบการปฏิรูประบบกลไกการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น : ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี”

         กลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา ร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ.2565-2570 เมื่อวันที่ 13-15 มิถุนายน 2565 ณ รีเจ้น ชะอำรีสอร์ท โดยได้ร่วมวิเคราะห์กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ เพื่อการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย นำโดย อ.ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดี อ.ดร.จุติพร อินทะนิน รอง ผอ.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และนางสาวน้ำฝน แสงอรุณ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา