มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้าร่วมประชุมสัมมนา Thailand Master Class ร่วมกับ Time Higher Education (THE)

             มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม ส่งผู้แทนในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้แก่ อาจารย์ ดร.จุติพร  อินทะนิน รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นางสาวน้ำฝน  แสงอรุณ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา และบุคลากรกลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาเข้าร่วมประชุมสัมมนา Thailand Master Class ร่วมกับผู้แทนของ Time Higher Education (THE) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและคณะทำงานส่งเสริมและยกระดับสถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล ในวันที่ 28 มิถุนายน 2565  ณ  โรงแรมมิลเลเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ

            โดยการจัดประชุมสัมมนาในครั้งนี้ มีการบรรยายในหัวข้อ World University Ranking 3.0, Reputation 2022 และ Internationalisation โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์และตัวชี้วัดในการประเมิน และวิธีการนำเข้าข้อมูลเข้าสู่ระบบประเมินการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยในปีต่อไป 

ภาพกิจกรรม