มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ AUN-QA ด้วยระบบไฮบริด(HYBRID)

          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ AUN-QA ด้วยระบบไฮบริด (HYBRID) จำนวน 21 หลักสูตร โดยดำเนินการประเมินฯ ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์

         โดยในการประเมินในครั้งนี้ จะมีการตรวจประเมินรายงานประเมินตนเองของแต่ละหลักสูตร (SAR) และหลักฐานอ้างอิงผ่านระบบออนไลน์ (AUN QA PBRU) ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น พร้อมทั้งมีการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต ตัวแทนศิษย์เก่า และตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อนำผลการประเมินมาพัฒนาการบริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่องต่อไป

ตัวอย่างภาพกิจกรรมการประเมิน