กลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

             กลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 นำโดย อาจารย์ ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดี และนางสาวน้ำฝน แสงอรุณ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา และได้มีการบรรยายการนำหลัก PDCA การประกันคุณภาพไปใช้ในการดำรงชีวิต และการเรียนในระดับอุดมศึกษา ให้สำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพให้กับนักศึกษาใหม่ทุกท่าน

#QAPBRU #ขอบคุณภาพจากกลุ่มงานสื่อสาร และ#ภัทรกร  สมบัตินิมิตร

ภาพกิจกรรม