การประชุมวางแผนดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืน (Happy University) มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

             วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 คณะกรรมการสร้างความสุขและความผูกพันสู่องค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน จัดกิจกรรมประชุมร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ และคณะทำงานโครงการสนับสนุนระบบปัญญานิเวศเพื่อสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมี ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ 

             โดยมีเนื้อหา ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนระบบปัญญานิเวศเพื่อสร้างเสริม “มหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืน” ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไปแล้วนั้น และขณะนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการสำรวจภายใต้รูปแบบ HAPPINOMETER MODEL : รูปแบบการสร้างเสริมความสุขบุคลากรไปสู่องค์กรแห่งความสุขที่ยั่งยืน เมื่อดำเนินการสำรวจเสร็จสิ้น ทางโครงการฯ จะมีการวางแผนเพื่อจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีต่อไป