กิจกรรม“สัมมนาการถ่ายทอดผลลัพธ์การเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

                  อาจารย์ ดร.จุติพร อินทะนิน รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ดูแลกลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา) นำเสนอ แนวทางกระบวนการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ในกิจกรรม“สัมมนาการถ่ายทอดผลลัพธ์การเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี” วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ และผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนเข้าร่วมรับฟัง

#PBRU #QAPBRU

ภาพกิจกรรม