วันนี้ (8 กันยายน 2562) คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้เข้าศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีพร้อมทั้ง ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้การต้อนรับศึกษาดูงานในครั้งนี้ ทั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประสบการณ์ทำงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา  ณ ห้องประชุมสภาราชภัฏ  ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมทั้งนั่งรถไฟฟ้าเยี่ยมชมอาคารต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี