มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง “EdPEx National Forum for Excellence: Ten Years and Counting”

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.มนัญญา  ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิตและวิชาการพร้อมด้วย อาจารย์ ดร.จุติพร  อินทะนิน  รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และบุคลากรกลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง “EdPEx National Forum for Excellence: Ten Years and Counting” ซึ่งจัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมเซนจูรี พาร์ค กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศขององค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและ ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC) เพื่อให้หน่วยงานอื่น ๆ ได้นำไปใช้เป็นแบบอย่างหรือประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการและผลลัพธ์การดำเนินงานและบริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จ เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ  (EdPEx) มาใช้ในการประกันคุณภาพภายใน และเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพขององค์การทางการศึกษา

             โดยกิจกรรมในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศขององค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและ ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC) อาทิเช่น มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นต้น

             กิจกรรมในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการบรรยายโครงการ EdPEx200 รุ่น 10 สำหรับสถาบันที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

#PBRU #QAPBRU
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร 

ภาพกิจกรรม