บุคลากรกลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้าง Positive thinking เพื่อการให้บริการที่เป็นเลิศ”

              วันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2565 งานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้าง Positive thinking เพื่อการให้บริการที่เป็นเลิศ” โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ ณ โรงแรมโกลเด้นซี หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะและทัศนคติเชิงบวก ตระหนักรู้ถึงผลดีของความคิดเชิงบวกในการทำงาน เพื่อเป็นการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีสู่การบริการที่เป็นเลิศ

              โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้าง Positive thinking เพื่อการให้บริการที่เป็นเลิศ” ได้รับเกียรติจากโค้ชช่อ ดร.พงศ์ปณต พัสระ และทีมงาน มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และพัฒนาทักษะความคิด ปรับความคิดให้เป็นความคิดเชิงบวก การวิเคราะห์ประเภทของบุคคลของคนในองค์กรรวมทั้งวิเคราะห์ตนเอง เพื่อที่จะรับรู้ธรรมชาติของคนในองค์กร เพื่อวางแผนและพัฒนาการทำงานร่วมกันในองค์กรให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน ร่วมทั้งวิธีการผ่อนคลายอารมณ์เมื่อเจอสถานการณ์ต่างๆ วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  

#PBRU  #QAPBRU

#ราชภัฏเพชรบุรีกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

ภาพกิจกรรม