มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานด้าน SDGs และ Green University ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานด้าน SDGs และ Green University ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนากายภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน อาจารย์ ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิตและวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต สุดตา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นำโดย อาจารย์ ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและคณะ โดยการศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อทราบถึงกระบวนการและการเตรียมความพร้อมในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเข้าร่วมการจัดอันดับการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI Green Metric) และการเข้าร่วมการจัดอันดับ (THE Impact Ranking) เพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)

#PBRU #QAPBRU #กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ภาพกิจกรรม