การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่  รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 17- 18 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เทื้อน ทองแก้ว เป็นประธานคณะกรรมการ  โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เทื้อน ทองแก้ว ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่า เป็นการประเมินตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2561-2565 ซึ่งมหาวิทยาลัยกำหนดตัวบ่งชี้ ตามมาตรฐานอุดมศึกษา 5 ด้านของกระทรวงศึกษาธิการ และประเมินตามตัวบ่งชี้เป็นที่แรก โดยมีการแบ่งคณะกรรมการประเมินในแต่ละมาตรฐาน เพื่อให้เห็นถึงการดำเนินการตามมาตรฐาน ซึ่งดูจากเอกสาร ผลงานของอาจารย์และนักศึกษาที่ประสบความสำเร็จ รวมถึงการตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าวพัฒนา อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ โดยมีผู้นำชุมชนให้การต้อนรับ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกภาคส่วน ที่มุ่งมั่นการบริหารจัดการและดำเนินกิจกรรมตามภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง สร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการทางการศึกษา ทั้งยังเป็นการป้องกันการจัดการศึกษาที่ด้อยคุณภาพและสร้างสรรค์ระบบการศึกษาให้เป็นกลไกที่มีพลังในการพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 ผลการประเมินได้ 4.25 คะแนน อยู่ในระดับดี

 

 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 แยกรายมาตรฐาน