มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้าร่วมการสัมมนาการดำเนินการร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัย (Collaborative actions towards Thailand Net Zero driven by University Network) 

          วันที่ 25 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร  เข็มเงิน รองอธิการบดี ได้มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.จุติพร  อินทะนิน อาจารย์ผู้กำกับ ติดตามกลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมการสัมมนาการดำเนินการร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัย (Collaborative actions towards Thailand Net Zero driven by University Network) ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมสัมมนาในฐานะภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) ณ ห้องประชุม  Lotus Suite 12 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

          ในการสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อหารือเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญของเครือข่ายมหาวิทยาลัยในฐานะแหล่งความรู้และกำลังคน และวิธีการเพื่อให้เครือข่ายมหาวิทยาลัยสามารถเป็นผู้นำและสนับสนุนการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนในประเด็นต่างๆ อาทิเช่น

           - การปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ (Net Zero Emission)

           - การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนการปล่อยมลพิษเป็นศูนย์

           - การแบ่งปันข้อมูลความรู้ที่สนับสนุนเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ที่ได้รับจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั่วโลก

           - การหาวิธีสร้างเครือข่ายในการทำกิจกรรมให้กว้างขวางขึ้น

           - สร้างแพลตฟอร์มเครือข่ายมหาวิทยาลัยในประเทศไทยในการกำหนดกรอบการทำงานเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ของประเทศไทย

#PBRU #QAPBRU

ภาพกิจกรรม