การประชุมแลกเปลี่ยนการรายงานผลข้อมูลเพื่อการจัดอันดับเว็บโอเมตริกซ์  (Webometrics Ranking of World Universities) 

        วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566) อาจารย์ ดร.มนัญญา  ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิตและวิชาการ เป็นประธานในการประชุมแลกเปลี่ยนการรายงานผลข้อมูลเพื่อการจัดอันดับเว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics Ranking of World Universities) เพื่อทำงานร่วมกันในการรายงานผลข้อมูลเพื่อการจัดอันดับเว็บโอเมตริกซ์ และข้อมูลเพื่อการจัดอับดับในระดับสากลอื่นๆ ต่อไป โดยมี อาจารย์ ดร.จุติพร อินทะนิน รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นายเชฐ ศรีแย้ม รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล นางสาวน้ำฝน แสงอรุณ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล และบุคลากรกลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

#PBRU #QAPBRU